kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 04.03.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.2.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2016 r " .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2016 r " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1

Uzasadnienie: wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy, spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert: "cena" - 97
"termin dostaw" - 3
Złożone oferty otrzymały następująca punktację:
Nr oferty i nazwa wykonawcy Kryterium "cena" - 97
zł/tonę brutto Kryterium "termin dostaw" - 3 Łączna ocena ofert
1 - OLAN Południe Sp. z o.o. 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szkolna 6 (136 253,25/183 608,25) x 97 = 71,98 pkt (3 dni/ 3 dni) = 3,00 pkt
Wykonawca zaoferował 2 dniowy termin dostaw. Zamawiający w SIWZ opisał sposób obliczenia kryterium "termin dostaw" określając minimalny termin dostaw 3 dni. Zgodnie z zapisami SIWZ do wyliczenia punktacji przyjęto termin dostaw 3 dni.
74,98 pkt
2 - BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa baranowicka 37 15-522 Białystok (136 253,25/168 325,50) x 97 = 78,52 pkt (3 dni/ 3 dni) x 3 = 3,00 pkt
81,52 pkt
3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 (136 253,25/136 253,25) x 97 = 97,00 pkt (3 dni/3 dni ) x 3 = 3,00pkt 100,00 pkt


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:41 dnia 7.3.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00