kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

Mońki, dnia 22.04.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.4.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników" .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

"Budromat" Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria cena oferty brutto - 95% , termin gwarancji - 5 % (minimalny 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy). Złożone oferty otrzymały następującą punktację:

Oferta Nr 3 Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59
Cena - (492 130,00 zł/492 130,00 zł) x 95=95 pkt
Gwarancja - (60/60)x5=5,00 pkt,
Łączna punktacja - 100,00 pkt

Oferta Nr 2 ABW Superbruk Sp. z o.o. Hryniewicze 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Cena - (492 130,00 zł/555 170,00 zł) x 95 = 84,21 pkt,
Gwarancja - (60/60)x5=5,00 pkt,
Łączna gwarancja - 89,21 pkt

Z postepowania wykluczono wykonawcę "WIPROBET" s.j. B.T. Gryczewscy Hołówki Małe 6, 16-061 Juchnowiec
Uzasadnienie:
faktyczne: Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wymagał aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 zamówienia na dostawę materiałów drogowych na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto każde. Wykonawca Wiprobet Sp. jawna B. T. Gryczewscy w dołączonym do oferty wykazie wykazał 2 zamówienia obejmujące dostawę materiałów drogowych na kwotę:1 - 103 096 zł brutto, 2 - 45 059 zł brutto.
Z powyższego wynika, że wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego. Do oferty wykonawca nie dołączył poświadczeń potwierdzających, że dostawy wykazane w wykazie wykonane zostały należycie.
Zamawiający odstąpił na podst. art. 26 ust. 3 od wezwania do uzupełnienia przez wykonawcę brakujących poświadczeń , ponieważ pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

prawne: na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę Nr 1 firmy "WIPROBET" s.j. B.T. Gryczewscy Hołówki Małe 6, 16-061 Juchnowiec
Uzasadnienie
faktyczne: oferta Nr 1 złożona przez firmę WIPROBET Sp. j. B. T. Gryczewscy Hołówki Małe oferuje przedmiot zamówienia w niepełnym zakresie. Treść oferty Nr 1 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ wykonawca w swojej ofercie zaoferował dostawę materiałów drogowych bez dostawy betonu B 10. Przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuje dostawę materiałów drogowych w następującym zakresie: krawężnik betonowy 100 x 30 x 15, płytka chodnikowa 35x35x5 szara, obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, kostka brukowa grubość 8 cm cegła kolorowa, kostka brukowa grubość 8 cm cegła szara, kostka brukowa grubość 6 cm cegła szara, beton B 10. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, a więc ofertę należało złożyć na cały asortyment zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz zgodnie z dołączonym do SIWZ formularzem ofertowym.
prawne:
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia",
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 "Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia",
- na podstawie art. 24 ust. 4 "Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą"STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:56 dnia 22.4.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00