kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28.07.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.6.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Konsorcjum firm:
Lider - Ekodrom sp. z o. o. ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów
Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre - Drom Sp. z o.o. Al. Solidarności 16 D, 21 - 500 Biała Podlaska
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest najkorzystniejsza.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 95 %;
okres gwarancji - 5%
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 ważne oferty, w zakresie Części 1: Zadanie Nr 1 ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza oraz 3 ważne oferty , w zakresie Części 2: Zadanie Nr 2 ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka
Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:
Część 1: Zadanie Nr 1 ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu
oferta Nr 2 Konsorcjum firm Ekodrom Sp. z o.o. - Lider ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre - Drom Sp. z o.o. - Partner ul. Aleja Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska
Cena (1 547212,57 zł /1547 212,57 zł)x95=95,00 pkt
Gwarancja (60/60)x5=5 pkt
Łączna punktacja 100,00 pkt
Oferta Nr 3 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena (1 547 212,57 zł /1 868 480,54 zł )x95= 78,67 pkt
Gwarancja (60/60)x5=5 pkt
Łączna punktacja 83,67 pkt

Część 2: Zadanie Nr 2 ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka

Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4
Cena (2724 873,12 zł/3 779 790,00 zł) x 95 = 68,49 pkt,
Gwarancja (60/60)x5=5 pkt,
Łączna punktacja 73,49 pkt
Oferta Nr 2 Konsorcjum firm Ekodrom Sp. z o.o. - Lider ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre - Drom Sp. z o.o. - Partner ul. Aleja Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska
Cena (2 724 873,12 zł /2 724 873,12zł )x95=95,00 pkt
Gwarancja(60/60)x5=5 pkt,
Łączna punktacja 100,00 pkt
Oferta Nr 3
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena (2 724 873,12 zł /3 564 175,10 zł )x95= 72,63 pkt,
Gwarancja (60/60)x5=5 pkt
Łączna punktacja 77,63 pkt

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:28 dnia 28.7.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00