kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 06.08.2008 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 8/08

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienia postępowania dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 w przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR 3 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DLA ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Firmę BudMax Sp z o. o. ul. Pólnicy 8, 80-177 Gdańsk na
Zadanie Nr 3: Dostawa i montaż kompletu regałów przesuwnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A.

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego , oferuje realizację zamówienia za najniższą cenę spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły :
- na zadanie Nr 1 - 1 oferta,
- na zadanie Nr 2 - 1 oferta,
- na zadanie Nr 3 - 3 oferty.

1) Oferta nr 1 firmy BudMax Sp. z o.o. 80-177 Gdańsk, ul. Pólnicy 8 otrzymała:
Zadanie nr 1 – ----------,
Zadanie nr 2 – ---------,
Zadanie Nr 3 – 100,00 pkt
Oferta nr 2 Firmy Produkcyjno – Handlowej „Progmet” Bogdan Urbańczyk 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218 otrzymała:
Zadanie nr 1 – ---------,
Zadanie nr 2 – --------,
Zadanie Nr 3 – 78,85 pkt
Oferta Nr 3 Międzynarodowqego Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128, 02-383 Warszawa otrzymała:
Zadanie nr 1 – ----------,
Zadanie nr 2 – ----------,
Zadanie Nr 3 – 63,39 pkt
Oferta Nr 4 firmy „Mitbud” s. c. Bogdan Wysocki, Andrzej Sadowski 15-156 Białystok, ul. Wiankowa 4 otrzymała:
Zadanie nr 1 – 100,00 pkt,
Zadanie nr 2 – 100,00 pkt,
Zadanie nr 3 - --------------

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia , że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego”,
unieważnia dla :
Zadania Nr 1 remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A (parter) i
Zadania Nr 2 remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 a (piętro I i II) i przy ul. Niepodległości 3 (korytarz na parterze) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Faktyczne – W przedmiotowym postępowaniu na Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 złożono 1 ofertę . Cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
Prawne – Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:53 dnia 7.8.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00