kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


GG.3431-1/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 66973

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 74.27.00.00-2
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 49000.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Suwalskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych s. c. - lider
Adres pocztowy:
Utrata 1 B
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Suwałki 16-400 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 49000,00

Oferta z najniższą ceną: 49000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89000,00

Waluta: PLN


Starosta Moniecki
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:27 dnia 16.5.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00