kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28. 10.2016
ASI.272.8.2016

Wg rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Numer ogłoszenia BZP: 317569 - 2016, data zamieszczenia: 04.10.2016

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.
UZASADNIENIE
Faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego to jest do godziny 10:00 dnia 19.10.2016 r. wpłynęły 2 oferty:
- oferta Nr 1 STRABAG Sp. z o. o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną ofertową 626 348,73 zł brutto.
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego "UNIDROG" Sp. z o. o. , 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 z ceną ofertową 569 387,18 zł brutto.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 451 913,62 zł brutto.
Złożone oferty przewyższają zaplanowane przez zamawiającego środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tego zamówienia.
Prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r." zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej"

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:17 dnia 4.11.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00