kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

Mońki, dnia 21.11.2016 r.
ASI.272.9.2016

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na " Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego "

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

ENERGA - OBRÓT S. A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:
1) oferta Nr 1 - Energa Obrót S. A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk otrzymała 100,00 pkt.
2) oferta Nr 2 NOVUM Spółka Akcyjna , ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa otrzymała 99,49 pkt;
3) oferta Nr 3 TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. Kraków 30-417 ul. Łagiewnicka 60 otrzymała 99,77 pkt.wz. STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:4 dnia 21.11.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00