kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a


Mońki, dnia 09.12.2016 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2016


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2017 r. , w zakresie Części 1 i Części 2 zamówienia " za najkorzystniejsze została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL Sp. z o. o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A na część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb95 i na Część 2: dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę na :
- część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb 95
- część 2: dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto - 100%.
Część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb 95
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowego LTL spółka z o. o. 16 - 001 Kleosin, Ignatki 43 A z ceną ofertową brutto 31 220,00 zł (4,46 zł /l na dzień składania ofert, w tym zaoferowany upust 1,2 % ) otrzymała - 100,00 pkt,
Część 2: dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
- oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL Spółka z o.o. , 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A z ceną ofertową 271 115,00 zł brutto (zaoferowany upust 0,111 zł/l, 4,171 zł/l na dzień 1 grudnia 2016 r., otrzymała - 100,00 pktSTAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:20 dnia 9.12.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00