kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

  
 
Zarząd Powiatu w Mońkach 
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a 
Mońki, dnia 24.02.2017 r. 
Znak pisma: ASI.272.1.2017 
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m".  
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
 
STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 
 
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria: 
cena oferty brutto - 60 %; 
termin gwarancji - 40% 
 
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację: 
 
Oferta Nr 1 Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, Partner Konsorcjum- EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów: 
Kryterium cena (3 547 818,33 zł/3 733 673,02 zł) x 60=57,01pkt 
Kryterium termin gwarancji (60 miesięcy/60 miesięcy) x 40 = 40 pkt. 
Łączna punktacja - 97,01 pkt. 
 
Oferta Nr 2 Strabag Sp. z o. o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków: 
Kryterium cena (3 547 818,33 zł/3 547 818,33 zł) x 60= 60 pkt 
Kryterium termin gwarancji (60 miesięcy/60 miesięcy) x 40 = 40 pkt. 
Łączna punktacja - 100,00 pkt. 
 
 
STAROSTA 
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:48 dnia 24.2.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00