kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaASI.3400-7/08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 135227

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1/Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : a) nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni brukowcowej , grubość 5,0 cm, we wsi Dzięciołowo , w ciągu drogi powiatowej nr 1351B, na odcinku km rob. 0+180 do km rob. 0+765,50 (585,5 m), b) pojedynczego i podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej, we wsi Jasionóweczka, w ciągu drogi powiatowej nr 1404 B , na odcinku 944,5 m, c) potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1841B odcinek Mroczki - Kulesze od km rob. 0+000 do km rob. 0 +350

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.00-1
45.23.33.00-2


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 192780.69 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Przebudowa drogi Nr 1351B ul. we wsi Dzięciołowo

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Robotnicza 4
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Grajewo 19-203 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 111774,35

Oferta z najniższą ceną: 111774,35 / Oferta z najwyższą ceną: 111774,35

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Remont drogi powiatowej Nr 1404B ul. we wsi Jasionóweczka

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budomost Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Szosa Baranowicka 37
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-522 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 54843,84

Oferta z najniższą ceną: 54843,84 / Oferta z najwyższą ceną: 70981,32

Waluta: PLNCZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA Remont drogi powiatowej Nr 1841B odcinek Mroczki - Kulesze

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Budomost Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Szosa Baranowicka 37
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-522 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 26162,50

Oferta z najniższą ceną: 26162,50 / Oferta z najwyższą ceną: 35525,00

Waluta: PLN

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski
Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:20 dnia 31.7.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00