kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 21.04.2017
ASI.272.5.2017

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Numer ogłoszenia BZP: 49871 - 2017, data zamieszczenia: 23.03.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.
UZASADNIENIE
Faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/" do Zamawiającego to jest do godziny 10:00 do dnia 19.04.2017r. wpłynęły 3 oferty:
- oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "JAWAL" Sp. z o. o. , 25-041 Kielce, ul. Kamienna 7, z ceną ofertową 1 384 109,43 zł brutto,
- oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR Sp. z o. o., z ceną ofertową 1 245 911,82 zł brutto,
- oferta Nr 3 HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, z ceną ofertową 1 369 331,82 zł brutto
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 115 817,57 zł brutto.
Złożone oferty przewyższają zaplanowane przez zamawiającego środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tego zamówienia.
Prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/" zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej".

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
"JAWAL" Sp. z o. o. 25-041 Kielce, ul. Kamienna 7
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
MOSTAR Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Słowackiego 60
3. HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna
15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4
4. Strona internetowa;
5. Tablica ogłoszeń;
6. a/a

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:2 dnia 24.4.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00