kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 09.06.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.6.2017

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r.".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 60 %;
termin gwarancji i rękojmi - 40%
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty. Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:

Oferta Nr 1 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną ofertową 3 264 818,19 zł brutto i terminem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy otrzymała 74,86 pkt (cena 34,86 pkt, termin gwarancji i rękojmi 40 pkt);

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102, z ceną ofertową 2 445 790,65 zł brutto i terminem gwarancji 60 miesięcy otrzymała 86,53 pkt (cena 46,53 pkt, termin gwarancji i rękojmi 40 pkt);

Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4, z cena ofertową 1 896 689,34 zł brutto i terminem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy otrzymała 100 pkt (cena 60 pkt, termin gwarancji i rękojmi 40 pkt).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- nie wykluczono żadnego wykonawcy;
- nie odrzucono żadnej oferty;
- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:6 dnia 12.6.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00