kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 14.06.2017
ASI.272.7.2017ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Numer ogłoszenia BZP: 516007-N - 2017, data zamieszczenia: 24.05.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu w dniu 09.06.2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.
UZASADNIENIE
Faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/" do Zamawiającego to jest do godziny 10:00 do dnia 08.06.2017r. nie wpłynęły oferty.
Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

STAROSTA

mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:57 dnia 14.6.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00