kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 13.07.2017 r.

Znak pisma: ASI.272.8.2017


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego." .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Firmę Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 8

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena oferty brutto - 60 %
- termin płatności - 40 %.
Ocena oferty:
Oferta Nr 1: Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 8
kryterium cena (10,98 zł/tonę : 10,98 zł/tonę) x 60 = 60 pkt,
kryterium termin płatności (30 dni/30 dni ) x 40 = 40 pkt,
łączna punktacja 100 pkt.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:30 dnia 14.7.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00