kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 27.07.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.11.2017

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego (gmina Mońki) o łącznej długości 1 348,00 m ".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego (gmina Mońki) o łącznej długości 1 348,00 m " za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Zakład Murarski Janusz Rutkowski 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 6

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach i jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 60 ,
termin gwarancji i rękojmi - 40
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. W ocenianych kryteriach oferty otrzymały następującą punktację:

Oferta Nr 1 P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka 15-591 Białystok, ul. Milowa 24, z ceną ofertową 258 419,86 zł i terminem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy
Kryterium cena - 43,98 pkt
Kryterium termin gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt
Łączna punktacja - 83,98 pkt

Oferta Nr 2 Zakład Murarski Janusz Rutkowski 19-110 Goniądz, ul. Ogrodowa 6, z ceną ofertową 189 428,36 zł i terminem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy
Kryterium cena - 100 pkt
Kryterium termin gwarancji i rękojmi - 40 pkt
Łączna punktacja - 100,00 pkt


STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:16 dnia 28.7.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00