kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 21.09.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.12.2017

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr. Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr. Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o., 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
cena oferty brutto - 60 %;
termin gwarancji - 40%
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Złożone oferty w ocenianych kryteriach otrzymały następującą punktację:


Oferta Nr 1 P.U.H. Kampol Barbara Szymczyk, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Małyszówka Kolonia 33, z ceną ofertową 623 699,79 zł brutto i terminem gwarancji 60 miesięcy otrzymała 86,39 pkt (cena 46,39 pkt, termin gwarancji 40 pkt);

Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4, z ceną ofertową 482 203,91 zł brutto i terminem gwarancji 60 miesięcy otrzymała 100 pkt (cena 60 pkt, termin gwarancji 40 pkt).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- nie wykluczono żadnego wykonawcy;
- nie odrzucono żadnej oferty;
- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:6 dnia 21.9.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00