kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

  
 
Mońki, dnia 06.11. 2014 r. 
Zarząd Powiatu w Mońkach 
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a 
ASI.272.16.2014 r. 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę ciągnika rolniczego , rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego " . 
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 
Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego". 
 
Postępowanie w zakresie części 1 : dostawa ciągnika rolniczego i Części 3 dostawa przyczepy rolniczej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. oraz w zakresie Części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  
 
Uzasadnienie  
 
 
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęły 2 oferty: 
oferta nr 1 EDMASZ Edward Nowacki sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 24 Oddział Korycin ul. Grodzieńska 24 : 
Część 1 : dostawa ciągnika rolniczego (Lamborgini , rok produkcji 2014 ) z ceną ofertową 345 000,00 zł brutto; 
dostawa ciągnika rolniczego (DF AGROTRON 6150), rok produkcji 2014) z ceną ofertową 340 000,00 zł brutto; 
Część 2 : dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi (Bandit 90 XP, rok produkcji 2015) z ceną ofertową 213 528,00 zł brutto. 
Część 3 : dostawa przyczepy rolniczej ( Metol Fach T711/1 rok produkcji 2014 z ceną ofertową 54 735,00 zł brutto. 
oferta nr 2 VOLTRANS Usługi Handlowo - Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam Spółka jawna , 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 70: 
Część 1: dostawa ciągnika rolniczego (Massey Ferguson 6612, rok produkcji 2014) z ceną ofertową 362 850,00 zł brutto; 
Część 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi (Bandit 90 XP, rok produkcji 2014) z ceną ofertową 233 700,00 zł brutto; 
Część 3: dostawa przyczepy rolniczej Metaltech Mirosławiec DB 8000, rok produkcji 2014), z ceną ofertową 55 965,00 zł brutto. 
 
 
-Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 EDMASZ Edward Nowacki Sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 24 Oddział Korycin ul. Grodzieńska 24 złożoną na Część 1: dostawa ciągnika rolniczego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 . 
Uzasadnienie faktyczne: wykonawca złożył dwie oferty na Część 1 : 
dostawa ciągnika rolniczego (Lamborgini, rok produkcji 2014) z ceną ofertową 345 000,00 zł brutto; 
dostawa ciągnika rolniczego (DF AGROTRON 6150, rok produkcji 2014) z ceną ofertową 340 000,000 zł brutto. 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp "Wykonawca może złożyć jedną ofertę". Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą . 
- Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 EDMASZ Edward Nowacki Sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 24 Oddział Korycin ul. Grodzieńska 24 złożoną na Część 3 : dostawa przyczepy rolniczej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. 
Uzasadnienie faktyczne: w oferowanej przez wykonawcę przyczepie rolniczej rozmiar ogumienia jest niezgodny z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca oferuje przyczepę wyposażoną w ogumienie 385/65R 22,5. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający wymagał ogumienie dla przyczepy rolniczej 315/60Rx22,5, w wyniku wyjaśnień treści SIWZ dopuścił również przyczepę wyposażoną w ogumienie 400/60-15,5. 
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 "Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia". 
 
- Zamawiający odrzucił ofertę Nr 2 VOLTRANS Usługi Handlowo - Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam Sp. jawna 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 70 złożoną na Część 1: dostawa ciągnika rolniczego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne: oferowany przez wykonawcę okres gwarancji jest niezgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zgodnie z SIWZ wymagany 2 lata lub 4 000 h, oferowany 2 lata i 2400 h). Ponadto oświetlenie robocze przednie wymagane 6 szt., oferowane 4 szt. 
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"; 
- Zamawiający odrzucił ofertę Nr 2 VOLTRANS Usługi Handlowo - Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam Sp. jawna 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 70 złożoną na Część 3: dostawa przyczepy rolniczej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. 
Uzasadnienie faktyczne: w oferowanej przez wykonawcę przyczepie rolniczej rozmiar ogumienia jest niezgodny z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca oferuje przyczepę wyposażoną w ogumienie 385/65R 22,5. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający wymagał ogumienie dla przyczepy rolniczej 315/60Rx22,5, w wyniku wyjaśnień treści SIWZ dopuścił również przyczepę wyposażoną w ogumienie 400/60-15,5. 
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 "Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia". 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu" 
Na realizację Część 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę - 166 000,80 zł brutto. 
Oferta z najniższą ceną złożona na Część 2 przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i na chwilę obecną zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" 
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji 
 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:47 dnia 10.11.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00