kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


ASI.3400-6/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 135275

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Telefon: Fax:
(085) 716 21 96 (085) 716 29 23

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie remontu chodników w ciągach dróg powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : a) remontu chodnika w miejscowości Jaświły, w ciągu drogi powiatowej nr 1412B Mońki - Krzeczkowo - Jaświły, na odcinku 557,7 m, b) remontu chodnika w Knyszynie w ciągu ulicy Rynek: odcinek I od ul. Grodzieńskiej do ul. Goniądzkiej (62,23 m), odcinek II od budynku poczty do skrzyżowania z ul. Szkolną (132,4 m)

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.32.22-1
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 227517.88 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Remont chodnika w miejscowości Jaświły, w ciagu drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Krzeczkowo - Jaświły

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz
Adres pocztowy:
ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 160321,53

Oferta z najniższą ceną: 160321,53 / Oferta z najwyższą ceną: 217272,55

Waluta: PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337B ul. Rynek w Knyszynie

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowe SAM-POL s. c.
Adres pocztowy:
ul. Ełcka 18
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Grajewo 19-200 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 67196,35

Oferta z najniższą ceną: 67196,35 / Oferta z najwyższą ceną: 90899,38

Waluta: PLN
Starosta
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:38 dnia 7.8.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00