kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 13.11.2017 r.
Znak pisma: ASI.272.14.2017

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów" za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium "cena oferty - 60%", "czas uruchomienia kredytu - 40 %"
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.


Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena - 60 Czas uruchomienia kredytu -40 Łączna punktacja
1 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Świętojańska 12 A, 15-082 Białystok (647 217,37 zł /723 515,11zł)x60= 53,67 (1 dzień /1dzień ) x 40=40
93,67
2 Bank Spółdzielczy w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13 (647 217,37 zł/647 217,37 zł)x60 =60 (1 dzień /1 dzień ) x 40=40
100,00
3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku Al. Tysiąclecia P. P. 6 , 15-111 Białystok (647 217,37 zł / 749 824,91 zł) x 60 = 51,79 (1 dzień /1 dzień ) x 40=40
91,79STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:28 dnia 13.11.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00