kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

  
 
 
Zarząd Powiatu w Mońkach 
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a 
 
Mońki, dnia 17.11.2017 r. 
Znak pisma: ASI.272.13.2017 
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na "Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r." . 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na "Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r." za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 
 
NOVUM S. A. 02-117 Warszawa, ul. Racławicka 146 
 
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium "cena oferty - 100%" 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert. 
 
Oferta Nr 1 NOVUM S. A. 02 - 117 Warszawa, ul. Racławicka 146, cena ofertowa 3 043 523,65 zł brutto. 
Cena jednostkowa za energię elektryczną oświetlenie uliczne - 250,76 zł/MWh brutto, 
Cena jednostkowa za energię elektryczną obiekty i budynki - 274,65 zł/MWh brutto. 
Oferta otrzymała 100 pkt 
Oferta Nr 2 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60, cena ofertowa 3 079 150,03 zł brutto. 
Cena jednostkowa za energię elektryczną oświetlenie uliczne - 269,99 zł/MWh brutto, 
Cena jednostkowa za energię elektryczną obiekty i budynki - 269,99 zł/MWh brutto. 
Oferta otrzymała 98,84 pkt. 
Oferta Nr 3 ENERGA OBRÓT S. A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena ofertowa 3 128 248,10 zł brutto. 
Cena jednostkowa za energię elektryczną oświetlenie uliczne - 274,29 zł/MWh brutto, 
Cena jednostkowa za energię elektryczną obiekty i budynki - 274,29 zł/MWh brutto. 
Oferta otrzymała 97,29 pkt. 
Oferta Nr 4 PGE Obrót S. A. 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, cena ofertowa 3 083 358,44 zł brutto. 
Cena jednostkowa za energię elektryczną oświetlenie uliczne - 270,35 zł/MWh brutto, 
Cena jednostkowa za energię elektryczną obiekty i budynki - 270,35 zł/MWh brutto. 
Oferta otrzymała 98,71 pkt.  
Oferta Nr 5 ENEA S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań cena ofertowa 3 056 981,93 zł brutto. 
Cena jednostkowa za energię elektryczną oświetlenie uliczne - 243,42 zł/MWh brutto, 
Cena jednostkowa za energię elektryczną obiekty i budynki - 279,95 zł/MWh brutto. 
Oferta otrzymała 99,56 pkt. 
 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski 
 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:12 dnia 17.11.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00