kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 10.03.2015 r.

ASI.272.5.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę ciągnika rolniczego , rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego " .Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego" w zakresie Części 2; dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi.

Postępowanie w zakresie części 2 : dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie Części 2 wpłynęły 2 oferty:
oferta nr 2 EDMASZ Edward Nowacki sp. j. 18-200 Wysokie Mazowieckie, Oddział Korycin ul. Grodzieńska 23 Część 2 : dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi (Bóbr 62-2R + H, rok produkcji 2015 ) z ceną ofertową 85 000,00 zł brutto;
Oferta Nr 7 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski TAFIŁY 8, 18-520 Stawiski
Część 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi ( (LINDDANA TP250 MOBIL DR rok produkcji. 2015) z ceną ofertową 237 390,00 zł brutto
Zamawiający odrzucił ww. oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Oferowana w ofercie Nr 2 złożonej przez EDMASZ Edward Nowacki Sp. j Wysokie Mazowieckie Oddział Korycin rębarka (Bóbr 62-2R+H, rok produkcji 2015) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia . Zamawiający wymagał aby surowiec podawany do przerobu posiadał maksymalną średnicę/szerokość co najmniej 230 mm. Z załączonego wyjaśnienia złożonego przez wykonawcę w toku badania ofert wynika, że oferowana rębarka przerabia gałęzie do 15 cm, zatem nie spełnia wymogu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferowana w ofercie Nr 7 złożonej przez Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski TAFIŁY rębarka (LINDDANA TP250 MOBIL DR rok produkcji 2015) posiada 2 - osiowe podwozie. Zamawiający w załączniku Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 7 Część 2: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi określił, że przedmiot zamówienia powinien posiadać ramę stalową na podwoziu jednoosiowym.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu."

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:55 dnia 11.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00