kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

ASI.3400-9/08 Mońki,10.09.2008 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 148574-2008 z dnia 2008-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Budowa kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012, Mońki, ul. Tysiąclecia
Termin składania ofert: 2008-07-28
________________________________________
Mońki: Budowa kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, Mońki, ul. Tysiąclecia 15
Numer ogłoszenia: 211461 - 2008; data zamieszczenia: 10.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 148574 - 2008r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, Mońki, ul. Tysiąclecia 15.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna, - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Nawierzchnia do piłki nożnej nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Wyposażenie - bramki zamocowane w tulejach stalowych - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki b) budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) Podbudowa przepuszczalna z kruszywa łamanego sortowanego, gr 15 cm po zagęszczeniu. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa warstwowa nieprzepuszczalna dla wody, o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST(załącznik nr 1 do SIWZ) Określone w projekcie budowlanym parametry techniczne nawierzchni określa się jako minimalne. Dopuszcza się nawierzchnie innych producentów o jakości równoważnej lub lepszej pod warunkiem ,że są nieprzepuszczalne dla wody oraz ich parametry techniczne odpowiadają wymogom projektu budowlanego. Wyposażenie do piłki koszykowej - konstrukcja (słup o regulowanej wysokości) stojaków metalowych do koszykówki wraz z tablicą i koszem - 2 komplety, - wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. 25 projektu wykonawczego. Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki o regulowanej wysokości (rys. 24) - 2 szt. - siatka do siatkówki - 1 szt. c) Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). d) Oświetlenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). e) Chodniki Chodnik stanowiący dojście do budynku i furtek należy wykonać z kostki brukowej grubości 6 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Szerokość chodnika zmienna 1,96 do 2,0 m. Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 8x30x100. Plac manewrowy - z betonowej kostki gr. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.21.13.50-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 980775.58 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Panorama II sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 980 775,58
• Oferta z najniższą ceną: 980 775,58 oferta z najwyższą ceną: 1 064 000,00
• Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:4 dnia 11.9.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00