kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28.02..2013 rokuStarostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców Nr post.: ASI.272.3.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.3.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m".

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 16W 50/70 KR 1-2 przewidzianej zgodnie z "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010"?
Ad1. Nie.
2. Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Ad2. Zamawiający wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
3. Zgodnie z pkt 1.3 SST D.04.03.01 przewidziane jest oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej jak również podbudowy kruszywowej, natomiast przedmiar robót przewiduje oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej poz. 36 i 37 kosztorysu. Prosimy o odpowiedź czy należy oczyścić i skropić podbudowę kruszywową , jeżeli tak to prosimy o korektę kosztorysu.
Ad3.Oczyszczenie i skropienie należy wykonać zgodnie z dołączonym do SIWZ przedmiarem robót a więc bez oczyszczenia i skropienia podbudowy kruszywowej.
4. Prosimy o wyjaśnienie kto jest właścicielem dłużyc. Wykonawca czy Zamawiający? Jeżeli Zamawiający prosimy o podanie miejsca odwozu dłużyc.
Ad 4.Właścicielem dłużyc jest Zamawiający. Miejsce odwozu dłużyc - plac Wydziału Dróg 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 52, odległość ok. 1 km od terenu budowy.
5. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału z rozbiórek..
Ad 5.Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy należy odwieźć na plac Wydziału Dróg 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 52. Miejsce odwozu pozostałych materiałów Wykonawca ustala we własnym zakresie.
6. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji na zieleń drogową.
Ad.6. Zamawiający określa okres gwarancji na zieleń drogową do 31 maja 2014 r.
7. Prosimy o informację czy w ramach niniejszego zamówienia należy jedynie rozebrać ogrodzenie na wysokości działki nr 1332/1 czy również wykonać. Jeżeli należy wykonać nowe ogrodzenie, prosimy o podanie szczegółów dotyczących wymagań, jakie ma ono spełniać (np. wymiar fundamentów pod ogrodzenie).
Ad 7. Zgodnie z pozycją 20 i 21 przedmiaru na roboty drogowe w ramach niniejszego zamówienia należy tylko rozebrać ogrodzenie.
8. Czy w ramach wykonania ścieku skarpowego poz. 45 kosztorysu należy wykonać umocnienie dna skarpy?
Ad 8. Tak.wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:13 dnia 28.2.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00