kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 01.03.2013 rokuStarostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców Nr post.: ASI.272.3.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.3.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 2359B ul. Magazynowa w Mońkach stanowiącej obwodnicę centrum miasta na odcinku o długości 889,95 m".

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:
1. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest rzeczywista ilość ustawienia tarcz i słupków do znaków drogowych. Projekt stałej organizacji ruchu mówi o 15 sztukach słupków (na planie widnieje 16 słupków) i 19 sztukach tarcz , natomiast w przedmiarze jest 28 słupków i 35 tarcz znaków drogowych do ustawienia.
Ad1.Rzeczywista ilość ustawienia tarcz -35 szt, słupków 28.
2. Brak jest na projekcie SOR lustra oraz progów zwalniających jak również związanych z tym znaków ostrzegawczych A-11 a (próg zwalniający) oraz B-33 (ograniczenie prędkości). Proszę o podanie wymiarów progu zwalniającego oraz napisania jakiego typu ma być próg zwalniający. Brak jest również oznaczenia na projekcie SOR poręczy ochronnych typu olsztyńskiego i słupów solarnych. Prosimy również o zamieszczenie SST dotyczących urządzeń zabezpieczających ruch pieszy.
Ad2. Progi zwalniające listwowe, wymiary - 5,4 m x 0,9 m x 0,07 m. Zamawiający zamieści aktualny projekt stałej organizacji ruchu i SST urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:27 dnia 1.3.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00