kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 21.10.2015 r.
Znak ASI.272.15.2015

wg. rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przewyższającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przewyższającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy P.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 zł brutto, w tym na Część 1 - 465 000,00 zł brutto oraz na Część 2 - 35 000,00 zł brutto. Zamawiający na chwilę obecną nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny ofert najkorzystniejszych. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1pkt 4 ustawy P.z.p.


Z up. STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:41 dnia 22.10.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00