kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

ASI.3400-8/08
Mońki: Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 154664 - 2008r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A i Al. Niepodległości 3. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie: - robót rozbiórkowych, - stolarki drzwiowej, - wymiany posadzek, - wykonania tynków, - malowania ścian i sufitów, - dostawy i montażu regałów przesuwnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 36.12.11.61-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 23940.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3
Nazwa: Dostawa i montaż kompletu regałów przesuwnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BudMax spółka z o.o., ul. Pólnicy 8, 18-177 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 23 940,00
• Oferta z najniższą ceną: 23 940,00 oferta z najwyższą ceną: 30 360,00
• Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:23 dnia 24.9.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00