kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 18.04.2013 r.


ASI.272.7.2013

Mońki: Przebudowa ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa ul. Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zadanie będzie polegało na : a) przebudowie drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach w km 0 +050 - 0+200 ; b) przebudowie drogi powiatowej Nr 23 61 B ul. Mickiewicza w Mońkach w km 0+200 - 0+906; c) budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 2363 B ul. PCK w Mońkach: rurociąg kanalizacji deszczowej PVC D 400 mm - 78 m, rurociąg kanalizacji deszczowej PVC D200 mm - 12 m, studnie kanalizacyjne PP-B 600 mm - 2 sztuki, wpusty ściekowe klasa D400 - 2 sztuki; d) przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mońkach: metodą bezwykopową na odcinku od komory Nr 1 do komory Nr 10 po trasie istniejącego kanału o łącznej długości L=668,00 m, wykopu otwartego na odcinku od trójnika T1 do studni Nr D 1 na długości L=11,50 m , wykonanie nowych przyłączy deszczowych z rur PVC litych jednorodnych D 0,20 m SN 8 o łącznej długości 113,50 m, wykonanie nowych studzienek ściekowych D 0,50 m betonowych z osadnikami , z typowymi kratkami żeliwnymi - kpl 19, renowacja komór na istniejącym kanale - szt 10 e) przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Mońkach: metodą bezwykopową na odcinku od studni Nr 1 do studni Nr 8 oraz od studni Nr 10 do studni Nr 19 o łącznej długości L= 597,50 m; wykopu otwartego na odcinku od studni nr 8 do studni nr 10 na długości L=64,00 m, przełączenie 3 przyłączy sanitarnych do kanału sanitarnego ulicznego, renowację studni na kanale 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3/ Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganym prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 5/ W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do każdej posesji. 6/ Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty kanalizacyjne przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. Zaprojektowana technologia wykonawstwa bierze pod uwagę specyfikę prac (renowację rurociągów) na czynnej kanalizacji grawitacyjnej i zapewnia możliwość przepompowania ścieków z czynnych odcinków kanalizacji, uwzględniając sukcesywne pompowanie z istniejących przyłączy kanalizacyjnych i odgałęzień bocznych oraz otworzenie wszystkich czynnych przyłączy i odgałęzień bocznych po renowacji. 7/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy najpóźniej przy odbiorze końcowym w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , w szczególności : - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 8/W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 9/ Zaleca się Wykonawcom dokonanie szczegółowej wizji w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do sporządzenia oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 10/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) przedmiary robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekty wykonawcze - załącznik Nr 10 do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.24.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie drogi na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda oraz co najmniej 3 roboty budowlane polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej metodą bezwykopową za pomocą rur GRP z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający wymaga , aby wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót kanalizacyjnych ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. - zamawiający wymaga aby wykonawca złożył oświadczenie, że osoby które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie zł: dwa miliony)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy , zamawiający , w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy jeżeli wystąpiły następujące okoliczności: 1) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych , jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.b ustawy Prawo budowlane tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane , spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 4) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia , 5) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, która wynikła z okoliczności , których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy; b) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej; c)wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną ; d)wystąpienie siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie dofinansowana ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 153894-2013 dnia 18.04.2013 r.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:15 dnia 18.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00