kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 26.04.2013 rokuStarostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców Nr post.: ASI.272.7.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.7.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Przebudowę ul. Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej".

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:
1. Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku gdzie przedmiary robót wskazują na zaprawę typu DUKO.IN lub równoważną, tak jak np. w przedmiarze MOŃKI - KANAŁ DESZCZOWY. -RENOWACJA -ODC. 1-10.kst  lp. 20 d.1.1 "Wypełnienie przestrzeni międzyrurowej zaprawą typu DUKO.IN (lub równoważny)" zaprawa równoważna oznacza zaprawę, która  będzie się charakteryzować dostateczną "rozpływalnością", niskimi oporami w trakcie pompowania, niewielkim ciężarem objętościowym oraz małym skurczem, dzięki temu dokładnie wypełni przestrzeń między rurami, co w przyszłości zapobiegnie ewentualnemu wystąpieniu obciążenia skupionego w przypadku gdy rura zewnętrzna straci całkowicie swoją nośność. Dodatkowo insekt powinien być odporny na korozję, mieć neutralne właściwości w stosunku do materiału z którego wyprodukowana jest rura, odporność na starzenie się i wytrzymałość na ściskanie większą od 1 MPa. Iniekcja pustej przestrzeni pomiędzy ścianą zewnętrzną panelu GRP, a ścianą wewnętrzną remontowanego kanału zostanie wypełniona masą iniekcyjną, spełniającą wymagania wytrzymałościowe normy PN-EN 206-1. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Niedopuszczalne jest wiercenie otworów do podawania masy iniekcyjnej w nowych panelach GRP.
Parametry masy iniekcyjnej:

a. Wytrzymałość na ściskanie wg Normy PN-EN 206-1 -  nie mniej niż 1 MPa
b.Konsystencja-ciekła
c. Składnik wiążący - Cement portlandzki CEM II lub CEM III, lub HSR
d. Czas wiązania zaprawy to ok. 2-3 dni (pełna wytrzymałość po 28 dniach) Czasookres ten zapewnia przy wystąpieniu ewentualnej awarii łatwe usunięcie iniektu z przewodów.

Ad1. Informacja dotycząca parametrów zaprawy równoważnej z zaprawą DUKO.IN znajduje się w pkt 6.3.3 opisu technicznego do projektu wykonawczego przebudowy i renowacji istniejącej kanalizacji ("6.3.3. Stabilizacja paneli GRP wewnątrz istniejących kolektorów"), opisującego parametry masy iniekcyjnej, mającej zastosowanie do wypełnienia przestrzeni międzyrurowej. Opis ten znajduje się w SIWZ w folderze "Mickiewicza kan. deszczowa i sanitarna gmina" w pliku "Opis techniczny - ks".
2.Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dopuszcza do zastosowania rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jako bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego i deszczowego panelami GRP, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, do czego zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający jest obowiązany?
Ad2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do zastosowanych w dokumentacji przetargowej w odniesieniu do materiałów i rozwiązań, jednocześnie nie zmieniając przedmiotu zamówienia i technologii jej wykonania.
3. Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że kluczowe wymagania i właściwości funkcjonalne i jakościowe dotyczące planowanej do wykonania renowacji, będącymi podstawą do określenia równoważności zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania są zapewnienie przenoszenia obciążeń kanału po wykonanej renowacji, trwałość , odporność na ścieranie, przepustowość kanału nie gorsza niż przed renowacją oraz zgodność materiałowa i technologiczna z obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych tj. PN-EN ISO 11296-1 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne"?
Ad 3) Tak


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:54 dnia 26.4.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00