kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20.10.2008 r.
ASI.3400-13/08
Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 215572 - 2008r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn (ulica we wsi Brzeziny).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn, w miejscowości Brzeziny na odcinku 1,037 km.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 176030.75 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 176030,75
• Oferta z najniższą ceną: 176030,75 oferta z najwyższą ceną: 207400,00
• Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:32 dnia 21.10.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00