kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 06.05.2013 roku

Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców Nr post.: ASI.272.7.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.7.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Przebudowę ul. Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej".

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT 1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno - asfaltowych
Ad1) Tak.
2.Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT 2-2010 do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych.
Ad2) Tak.
3. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.
Ad 3) Na przedmiotowe zadanie nie jest wymagany ZRID. Roboty drogowe będą realizowane na podstawie zgłoszenia a wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na podstawie pozwolenia na budowę.


wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:36 dnia 6.5.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00