kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 13.06.2013 r.

ASI.272.10.2013


Mońki: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka z łyżką o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3 - 1 szt., 3/ samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton - 2 szt., Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 45.22.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga aby wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował co najmniej następującym potencjałem technicznym: a) koparko - ładowarka o poj. łyżki 0,15 - 0,60 m3, w ilości 1 szt. (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia), b) koparka z łyżką o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3 w ilości 1 szt. (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 2 zamówienia, c) samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton, w ilości 2 szt. (dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 3 zamówienia), Sprzęt, którym wykonawca będzie realizować zamówienie musi spełniać wymagania określone w punkcie 4 niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedłoży oświadczenie, że będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa. Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy , zamawiający , w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług koparko - ładowarką.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana ilość sprzętu - 1 szt. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 500 godz. Koparko - ładowarka powinna posiadać: - łyżkę przednią otwieraną o pojemności 0,15 - 0,60 m3, - widłak do rozładunku palet, - napęd na 4 koła, - skarpówkę o szer. 1,0 - 2,0 m, - łyżkę tylną wymienną o pojemności od 0,15 do 0,60 m3 i szerokości od 0,3 do 0,85 m, (możliwość wymiany łyżki na drodze)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług koparką z łyżką.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana ilość sprzętu - 1 szt, Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 50 godz. Koparka powinna posiadać łyżkę o pojemności co najmniej 0,8 m3,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług samochodem samowyładowczym powyżej 10 ton.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagana ilość sprzętu - 2 szt. - skrzyniowy z możliwością wyładunku w lewo, prawo, tył. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 400 godz. ogółem dla dwóch jednostek sprzętu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 227506-2013 dnia 13.06.2013 r.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:59 dnia 13.6.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00