kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 26.07.2013 r. 
 
ASI.272.14.2013 r. 
 
 
Mońki: Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Realizacja prac związanych z przedmiotem zamówienia zostaje podzielona na dwa etapy: Etap 1: a) przeliczenie i wyrównanie punktów osnowy II i III klasy do układu 1992 i układu 2000, b) analiza istniejącej dokumentacji wraz z określeniem jej stanu i przydatności przy ww. pracy, c) geodezyjne prace pomiarowe niezbędne przy kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Pierwszy etap prac uznaje się za zakończony w momencie złożenia kompletu materiałów dotyczących przeliczenia i wyrównania punktów osnowy pomiarowej z punktu a), protokołu z analizy o której mowa w punkcie b), oraz udostępnienia kompletu wyników prac pomiarowych, o których mowa w punkcie c) przy założeniu pozytywnego wyniku kontroli złożonych materiałów. Etap 2: Prace w etapie drugim traktuje się jako resztę niezbędnych czynności potrzebnych do wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie może być ono powierzone podwykonawcom.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej 1 zamówienie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków o podobnym zakresie z podaniem wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
wykonawcy udokumentują, że dysponują minimum dwoma pracownikami posiadającymi uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 oraz znajomością programów informatycznych: MICROSTATION, EWOPIS, EWMAPA,  
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.  
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa. a) w przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje istotne zmiany treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: - w przypadku zmiany regulacji prawnych po dniu podpisania umowy, - w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl (zakładka przetargi, odnośnik SIWZ) 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój nr 1.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  
 
297112-2013 dnia 26.07.2013 r. 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:59 dnia 26.7.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00