kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 17.09.2013 r.

ASI.272.17.2013

Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2013/2014. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 476 km..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym okresie należycie i rzetelnie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługi zimowego utrzymania dróg na kwotę: Część 1 : co najmniej 200 000,00 zł brutto , Część 2: co najmniej 6 000,00 zł brutto każde. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu usług według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał , że w przypadku wyboru jego oferty będzie dysponował nw. potencjałem technicznym dla poszczególnych części zamówienia Zadanie nr 1 samochód ciężarowy ładowność od 6 t do 10t z piaskarką, z pługiem bocznym i z piaskarką + pług boczny - min. 3 szt. (wymaga się aby wykonawca posiadał osprzęt piaskarkę min 2 szt., pług boczny min. 2 szt.), samochód ciężarowy ładowność powyżej 10 t z pługiem bocznym lub czołowym - min. 5 szt. (wymaga się aby wykonawca posiadał osprzęt : pług czołowy min 2 szt., pług boczny min 3 szt. ) równiarka - min. 1 szt. , koparko - ładowarka z pługiem czołowym lub wieloczynnościowym (czołowy, boczny prawo i lewostronny) - min. 1 szt., koparko - ładowarka z łyżką min. 1 szt. ładowarka - min. 1 szt. Zadanie nr 2 ładowarka - min. 1 szt. , ciągnik z rozrzutnikiem rolniczym - min. 1 szt., ciągnik z pługiem bocznym - min. 1 szt.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, w przypadku powoływania się na podmioty inne pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5 a (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich z wyłączeniem drogi Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn /od dr kraj. Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km oraz na drogach powiatowych miejskich w mieście Mońki i Goniądz.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich z wyłączeniem drogi Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn /od dr kraj. Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km oraz na drogach powiatowych miejskich w mieście Mońki i Goniądz nw. sprzętem: samochód ciężarowy ładowność od 6 do 10t + pług boczny - szt. 1; samochód ciężarowy ładowność od 6 do 10t z piaskarką + pług boczny - szt. 1; samochód ciężarowy ładowność od 6 do 10 t z piaskarką - szt. 1 samochód ciężarowy ładowność powyżej 10 t z pługiem bocznym lub czołowym - szt. 5 równiarka - szt. 1 koparko - ładowarka z pługiem czołowym lub wieloczynnościowym ( czołowy,boczny prawo i lewostronny) - szt. 1 koparko - ładowarka z łyżką - sztuk 1 mieszanka piaskowo solna wraz z załadunkiem - 1400 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie oraz zamiejskich dr Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie oraz zamiejskich dr Nr 1408 B Jaskra - dr woj. 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km nw. sprzętem: ciągnik z rozrzutnikiem rolniczym- szt.1, ciągnik z pługiem bocznym - szt. 1, mieszanka piaskowo solna wraz z załadunkiem - 150 ton..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 375724-2013 dnia 17.09. 2013 r.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:44 dnia 17.9.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00