kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

ASI.3400-16/08 Mońki, dnia 23.10. 2008 r.
Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2008/2009.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 235359 - 2008r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2008/2009..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych , na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2008/2009. Łączna długość dróg wynosi 476 km..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 251359.75 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego z wyłączeniem dróg : Goniądz - Doły - Kosiorki, Białogrądy - Wólka Piaseczna - Płochowo - Goniądz, Laskowiec - Gugny - Osowiec (na odcinku Gugny - Osowiec) oraz ulic w mieście Knyszyn i mieście Goniądz.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 216606,75
• Oferta z najniższą ceną: 216606,75 oferta z najwyższą ceną: 216606,75
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Goniądzu oraz na drogach powiatowych zamiejskich: Goniądz - Doły - Kosiorki, Białogrądy - Wólka Piaseczna - Płochowo - Goniądz , Laskowiec - Gugny - Osowiec (na odcinku Gugny - Osowiec).
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EM-KA Mirosław Kryński, ul. Wojska Polskiego 18/2, 19-110 Goniądz, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 34753,00
• Oferta z najniższą ceną: 34753,00 oferta z najwyższą ceną: 34753,00
• Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:49 dnia 24.10.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00