kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 
Mońki, dnia 25.11.2013 r. 
 
 
ASI.272.21.2013 
 
Mońki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia, f) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i wszelkich ryzyk. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. w następujących jednostkach organizacyjnych: 1 Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki; 2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ul. Niepodległości 3, 19-100 Mońki; 3 Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki; -ul. Wyzwolenia 24, 19-100 Mońki; 4 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu ,ul. Różana 2, 19-110 Goniądz; 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; - ul. Szkolna 22, 19-100 Mońki; - ul. Szkolna 23, 19-100 Mońki; -Kołodzież 85, 19-100 Mońki; 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz; 7 Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji w Goniądzu, ul. Pl. 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz; 8 Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, ul. PCK 15, 19-100 Mońki; 9 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Mocieszach, Mociesze, 19-124 Jaświły; 10 Powiatowa Pływalnia w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15b, 19-100 Mońki. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia . Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2016. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Na potwierdzenie spełniania tego warunku do oferty należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z 2013 r. poz. 950)  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp  
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp  
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy Pzp  
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;  
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Uzupełniony i podpisany formularz oferty, OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Cześć I Zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy. 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. Cześć II Zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 21.09.2016 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 20.12.2017 r. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 5. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy. 4) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 5) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi odnośnik SIWZ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia, f) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2016.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie 0C,AC,NNW. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów..  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2016.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251539-2013 
dnia 25.11.2013 r. 
 
 
 
wz STAROSTY 
mgr Robert Sidorski  
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:54 dnia 25.11.2013r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00