kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 27.10.2008 r.
ASI.3400-15/08
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 212829-2008 z dnia 2008-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w...
Termin składania ofert: 2008-10-06
________________________________________
Mońki: Remont zaplecza szatniowo sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.
Numer ogłoszenia: 238579 - 2008; data zamieszczenia: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212829 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zaplecza szatniowo sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza szatniowo sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie branży: remontowo - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Roboty budowlane będą polegały na rozbiórce części ścian działowych, zmianie miejsca otworów drzwiowych i całkowitą wymianę stolarki drzwiowej, wymianę istniejącej ceramiki i armatury sanitarnej w istniejących pomieszczeniach szatniowo - sanitarnych. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej na stolarkę z profili PCV, wymianę istniejącej posadzki oraz prace malarskie w korytarzu i sali gimnastycznej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 129945.58 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma Handlowo - Usługowa Mag - Bud Piotr Lipski, ul. Nowo - Osiedle 11, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 129945,58
• Oferta z najniższą ceną: 129945,58 oferta z najwyższą ceną: 167195,25
• Waluta PL
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:58 dnia 28.10.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00