kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, 09.04.2014 r. 
 
ASI.272.6.2014 
 
 
 
Mońki: Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul.Szkolnej o łącznej długości 1 137,60 m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój W stanie istniejącym: ul. Południowa w Knyszynie posiada jezdnię brukową ulepszoną miejscowo pospółką; ul. Szkolna w Knyszynie posiada nawierzchnię bitumiczną. Roboty budowlane będą polegały na: przebudowie ul. Południowej w Knyszynie na odcinku 694,60 m; remoncie ul. Szkolnej w Knyszynie na odcinku 443,00 m. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót drogowych: roboty pomiarowe; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; wycinkę drzew; roboty rozbiórkowe; frezowanie nawierzchni asfaltowych; roboty ziemne; odwodnienie korpusu drogowego ( budowa sieci kanalizacji deszczowej); ustawienie krawężników i obrzeży; wykonanie chodnika; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki, zjazdy i parking; wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie; regulacja pionowa studzienek rewizyjnych; wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca: ul. Południowa grubość 5 cm, ul. Szkolna grubość 4 cm); wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna: ul. Południowa grubość 4 cm, ul. Szkolna grubość 3 cm); oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych; skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych; wykonanie nawierzchni z polbruku; plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp; oznakowanie poziome i pionowe, lustro, barierki, próg zwalniający. 2. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3. Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Południowej w Knyszynie. Natomiast wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Szkolnej w Knyszynie. 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekty wykonawcze/zgłoszenie - załącznik Nr 10 do SIWZ. 7. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 8. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia oraz drewno z wycinki drzew Wykonawca będzie zobowiązany odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy). 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
- wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 zamówienia obejmujące roboty w zakresie będącym przedmiotem umowy na kwotę , co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających , że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
- zamawiający wymaga , aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót drogowych; - zamawiający wymaga aby wykonawca złożył oświadczenie, że osoby które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
- zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie zł: jeden milion),  
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. uzupełniony formularz ofertowy, 2. niezbędne pełnomocnictwa, 3. potwierdzenie wniesienia wadium, 4. Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy , zamawiający , w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda od wykonawcy pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów określającego w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy jeżeli wystąpiły następujące okoliczności: a) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych , jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; b) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.b ustawy Prawo budowlane tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane , spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia , e) wystąpiła zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, która wynikła z okoliczności , których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: - wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy; - konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej; - wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną ; - wystąpienie siły wyższej, f) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl (zakładka przetargi, odnośnik SIWZ) 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 121766-2014 z dnia 09.04.2014 r. 
 
 
STAROSTA 
mgr Joanna Kulikowska 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 16:11 dnia 9.4.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00