kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 03.10.2014

ASI.272.16.2014

Mońki: Dostawa ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamówienie obejmuje dostawę nw. sprzętu do bieżącego utrzymania dróg w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina : a) ciągnika rolniczego - szt. 1 ; b) rębarki do rozdrabniania gałęzi - szt. 1; c) przyczepy rolniczej - szt. 1 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: książkę pojazdu, świadectwo homologacji, instrukcje obsługi i konserwacji, książki gwarancyjne z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych , deklaracje zgodności. Książka gwarancji i instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony ciągnik i rębarkę oraz 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną przyczepę. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ, 5) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4) Wymagania przedmiotowe: a) zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanego sprzętu - Załącznik Nr 7 do SIWZ,.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 43.31.22.00-5, 16.50.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
- Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali lub wykonują co najmniej jedno (1) zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegające na dostawie maszyn lub urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, leśnictwie lub sadownictwie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty
charakterystyka oferowanego sprzętu
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, w przypadku gdy wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy : a) zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku zmiany planowanego terminu otrzymania transzy o dofinansowanie projektu; b) zmiana terminu realizacji umowy , której w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć; c) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 ( pokój Nr 1).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 Priorytet I Wzrost Konkurencyjności Obszaru Transgranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ciągnika rolniczego.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ciągnika rolniczego o niżej określonych parametrach technicznych: 1. fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, 2015; 2. w technologii z układem SCR w TIR 4; 3. moc silnika min. 110 kM; 4. rozstaw osi powyżej 2,5 m 5. silnik czterocylindrowy , poj. min. 4,5 l, spełniający normy EURO 4 6. hydrauliczna przekładnia nawrotna; 7. programowanie zakresów skrzyni biegów; 8. programowanie obrotów silnika; 9. zmiana półbiegu w rewersie przy kierownicy; 10. ogrzewanie kabiny, klimatyzacja; 11. sterowanie W.O.M. + TUZ - em; 12. regulowana kolumna kierownicy dwupłaszczyznowa, fotel pneumatyczny, fotel dla pasażera; 13. wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem; 14. zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo; 15. zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka); 16. zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (bolec); 17. ogumienie przód 420-440/65-75 R28; 18. ogumienie tył 520-540/65-75 R38; 19. tylny TUZ- udźwig min. 6 000 kg, kat. III; 20. tylny W.O.M - 540/540E/1000/1000E obr./min; 21. elektroniczna zmiana prędkości WOM; 22. automatyka wałka WOM; 23. 3 pary wyjść hydraulicznych; 24. oświetlenie robocze przednie (6 szt.) i tylne (4 szt.), montowane w dachu; 25. oświetlenie robocze przednie na słupkach kabiny (1 para); 26. oświetlenie robocze na tylnych błotnikach (1 para); 27. oświetlenie przednie na słupkach kabiny (1 para) 28. wąż z końcówkami do pompowania kół; 29. komplet narzędzi , trójkąt odblaskowy, gaśnica i apteczka; 30. radio; 31. obciążnik blokowy pod ramą min. 265 kg 32. obciążniki przednie demontowane min.700 kg ; 33. instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa; 34. światło ostrzegawcze - kogut 2 szt. + podwójna lampa błyskowa koloru pomarańczowego z napisem SŁUŻBA DROGOWA; 35. Minimalny okres gwarancji 2 lata lub limit 4000 h; 36. Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego max. 60 km.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę rębarki o następujących parametrach technicznych: 1. fabrycznie nowa ; 2. silnik spalinowy diesel o mocy min. 80 kM; 3. maksymalna średnica /szerokość surowca - co najmniej 230 mm; 4. układ podający złożony z dwóch walców; 5. kosz zasypowy o wymiarach min. 700 mm x min.800 mm; 6. rura wylotowa o długości minimum 2500 mm; 7. tarcza nożowa o min. śr. 700 mm i min. gr. 30 mm z dwoma kieszeniami nożowymi wyposażonymi w noże; 8. zapasowe noże 2 komplety + klucz i śruby; 9. zbiornik paliwa o poj. co najmniej 60 l z magnetycznym korkiem spustowym, blokadą wlewu oraz wskaźnikiem zegarowym; 10. rama stalowa na podwoziu jednoosiowym; 11. podpora przednia (lewarek) ; 12. dźwignia sterowania podawaniem (posuw do przodu /zatrzymanie /wycofanie); 13. wtyczka uniemożliwiająca rozruch silnika pry otwartej pokrywie układu rozdrabniającego; 14. zabezpieczenie ostatniej szansy w obszarze kosza zasypowego ; 15. układ elektryczny 12V obejmuje akumulator oraz demontowane światła tylne, skrzynkę przyłączeniową oraz światła obrysowe; 16. naklejki ostrzegawcze ; 17. zaczep z możliwością demontażu kulowy i oczkowy; 18. minimalny okres gwarancji 2 lata ;.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.22.00-5.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa przyczepy rolniczej.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę przyczepy rolniczej o następujących parametrach technicznych: 1. fabrycznie nowa, rok produkcji 2014, 2015; 2. dwuosiowa, trójstronny wywrót; 3. ładowność techniczna min. 8 ton; 4. dwuobwodowe hamulce pneumatyczne; 5. hamulec ręczny; 6. drabina; 7. błotniki na kołach tylnych; 8. burta 50 + nadstawka 40 cm; 9. centralne zamki burt; 10. szyber zasypowy w ścianie tylnej; 11. kliny podporowe; 12. ogumienie 315/60Rx22,5 ; 13. plandeka ze stelażem; 14. pomost roboczy; 15. zaczep automatyczny; 16. trójkąt odblaskowy; 17. koło zapasowe luzem, podnośnik i klucz; 18. minimalny okres gwarancji 12 miesięcy;.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.50.00.00-0.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie od 30.04.2015
- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 328550 dnia 03.10. 2014 r.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:42 dnia 3.10.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00