kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 24.10.2014 r.
ASI.272.17.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344420 - 2014 data 16.10.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, fax. (085) 716 29 23.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a pokój (sekretariat).
- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a pokój (sekretariat).
II.2) Tekst, który należy dodać:
- Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia, wskazania podstawy prawnej i umownej, zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 354626-2014 dnia 24.10.2014 r.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:51 dnia 24.10.2014r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00