kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 23. 01.2015 r
ASI.272.2.2015
Mońki: Profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych równiarką w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje : - profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych równiarką; - ścinanie poboczy równiarką . Zakres zamówienia związany jest z wynajmem równiarki drogowej wraz z operatorem do równania i profilowania nawierzchni oraz ścinania poboczy na drogach powiatowych, na terenie powiatu monieckiego. Profilowanie drogi polega na poprawieniu przekroju drogi i wyrównaniu jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi należy wykonywać równiarką samojezdną. Szerokość nawierzchni profilowania od 4,0 m - 7,0 m. Ze względu na różny stopień zniszczenia nawierzchni, rodzaj gruntu i sposób profilowania, liczbę przejazdów równiarką należy dostosować do uzyskania należytego profilu drogi. W czasie profilowania równiarka powinna wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kamieni z jezdni wyciągniętych w wyniku profilowania i złożenia na poboczu drogi. Ścinanie poboczy będzie polegać na zebraniu gruntu z zawyżonych w stosunku do jezdni poboczy. Ścinanie należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni z zachowaniem spadków. Szerokość ścinania poboczy 1,0 - 1,5 m. Wykonawca określi cenę jednostkową za 1 km profilowania oraz ceną jednostkową za 1 godz. ścinania poboczy. Cena jednostkowa musi zawierać koszt przejazdów do miejsca realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie realizacji robót. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca zapewni Zamawiającemu co najmniej 1 równiarkę na realizację zamówienia obsługiwaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia: - profilowanie dróg żwirowych do 350 km, - inne prace (ścinanie poboczy) do 80 godz. Podane powyżej wielkości zapotrzebowania na prace wykonywane równiarką są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. Zakres robót będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprzętu na każde wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godz. od chwili powiadomienia (telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną). 2.Odbiór robót. W przypadku nienależytego wykonania robót zamawiający przerwie czynności odbioru i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych . Odbioru robót dokonuje się w odniesieniu do ustalonego zakresu . Odbiór polega na ocenie jakości wykonanych robót z uwzględnieniem zakresu wykonanych robót. 3. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informację taką należy zamieścić w załączniku Nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 3.4. Miejsce wykonywania robót: teren Powiatu Monieckiego. Zamawiający dołącza do SIWZ mapę sieci dróg powiatowych w Powiecie Monieckim z zaznaczeniem dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
- Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą , że w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na profilowaniu dróg równiarką o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każde wraz z załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał dysponowanie co najmniej 1 równiarką .
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ ( w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy polegające na zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych pod numerem 10049-2015 dnia 23.01. 2015 r.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:29 dnia 23.1.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00