kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28. 01.2015 r.
ASI.272.3.2015


Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego, w ilości do 4 500 m3, b) dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego, w ilości do 1000 m3, 2. Zgłoszenia konieczności wykonywania remontów oraz dostaw piasku następować będą w formie telefonicznej lub pisemnej. 3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót. 4. Ilość dowiezionego kruszywa wraz z wbudowaniem , rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz dowiezionego piasku zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych. 5. Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. Dostarczony piasek musi spełniać wymagania podsypki piaskowej stosowanej przy wykonywaniu remontach chodników. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych oraz dostarczony piasek na podsypkę odpowiadają wymaganiom Polskich Norm i posiadają wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 6. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami). Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 7. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ). 8. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: a) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. b)Wykonawca może: - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; - zrezygnować z podwykonawstwa. c) w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo; e) umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; f) do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy; g) zawarta umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z treścią zaakceptowanego przez zamawiającego projektu umowy; h) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; i) wykonawca jest zobowiązany przedkładać zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp; 9. Miejsce wykonywania robót: teren Powiatu Monieckiego. Zamawiający dołącza do SIWZ mapkę sieci dróg powiatowych w Powiecie Monieckim. 10.Zamawiający może zmniejszyć ilość dostarczonych i wbudowanych materiałów poniżej ilości określonych szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.22.00-2, 14.21.23.10-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie doświadczenia wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na naprawie, wykonaniu nawierzchni żwirowej lub podbudowy z kruszywa o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dotyczy tylko wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia)
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań szczegółowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane , wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów)- dotyczy wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty
oświadczenie Wykonawcy o materiałach
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zobowiązanie tych podmiotów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
- 1. Cena - 98
- 2. czas reakcji - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy polegające na: - zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - dopuszczeniu zawarcia umów o podwykonawstwo, oraz zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego..
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - dostarczenie pospółki o uziarnieniu 0-31,5 mm na wskazane odcinki dróg powiatowych, rozścielenie, zagęszczenie i wyprofilowanie, - zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb będzie uzgadniać z wykonawcą odcinki dróg objęte wykonaniem zamówienia, oraz termin wykonania zlecenia, - wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie 3 dni od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby wykonania remontu, - wykonawca będzie zobowiązany do zachowania ciągłości robót na zleconych przez zamawiającego odcinkach dróg, - przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia - do 4 500 m3 dostarczonego, wyprofilowanego i zagęszczonego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm, - jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m3 dostarczonego i wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm bez względu na odległość transportu, - roboty muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ). - wykonawca zobowiązuje się do oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.22.00-2.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. czas reakcji - 2
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w ilości do 1000 m3;.
- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zamawiający będzie ustalać z Wykonawcą miejsce dostaw piasku i termin dostaw wg potrzeb; - wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dostawy , w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez zamawiającego, - oferowana cena 1 m 3 piasku będzie zawierać koszty transportu;.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.10-6.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 98
o 2. czas reakcji - 2


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 20210-2015 dnia 28.01.2015 r.STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:53 dnia 28.1.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00