kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 04.03.2009 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 2/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65% i mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65% i mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o. o. 19-300 Ełk,
ul. Kolonia 1

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:38 dnia 4.3.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00