kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 02.12. 2008 r.
ASI.3400-18/08
Mońki: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr1414B /Krzeczkowo/ - od dr Nr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do dr Nr 1404B.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281197 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr1414B /Krzeczkowo/ - od dr Nr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do dr Nr 1404B.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1414B (Krzeczkowo)- od dr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do dr Nr 1404 B , na odcinku 4,9 km.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 50000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Bogdan Kuczyński, Grzegorz Wiszowaty, ul. Osiedle Południe 63/10, ul. Osiedle Południe 6, 19-120 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 50000
• Oferta z najniższą ceną: 50000 oferta z najwyższą ceną: 89900
• Waluta: PLN.

Starosta
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:23 dnia 2.12.2008r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00