kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

 

Mońki, dnia 03.02.2015
ASI.272.5.2015
Mońki: Dostawa ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika rolniczego rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Zamówienie obejmuje dostawę nw. sprzętu do utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w ramach projektu Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina :
a) ciągnika rolniczego - szt. 1 ;
b) rębarki do cięcia gałęzi - szt. 1;
c) przyczepy rolniczej - szt. 1

2) Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z dostawą sprzętu przekazał zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: książkę pojazdu, świadectwo homologacji, instrukcje obsługi i konserwacji, książki gwarancyjne z wpisem planowanych przeglądów gwarancyjnych , deklaracje zgodności. Książka gwarancji i instrukcje obsługi muszą być opracowane w języku polskim. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy.
3) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony ciągnik i rębarkę oraz 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną przyczepę.
4) Przeglądy gwarancyjne i użyte do tego materiały oraz naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego. Koszty dojazdu związane z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancyjnym będzie ponosić wykonawca. Ewentualny transport sprzętu do serwisu w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie na koszt wykonawcy
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ,
6) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
7) Wymagania przedmiotowe:
a) zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę dostarczy charakterystykę oferowanego sprzętu - Załącznik Nr 7 do SIWZ,

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 43.31.22.00-5, 16.50.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali lub wykonują co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na dostawie sprzętu podobnego rodzaju jak przedmiot zamówienia, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających , że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty

Charakterystyka oferowanego sprzętu (według wzoru załącznik Nr 7 do SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich pisemne zobowiązanie tych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy : a) zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku zmiany planowanego terminu otrzymania transzy o dofinansowanie projektu; b) zmiana terminu realizacji umowy , której w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć; c) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 Priorytet I Wzrost Konkurencyjności Obszaru Transgranicznego Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa ciągnika rolniczego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ciągnika rolniczego szt. 1 o niżej określonych parametrach technicznych: 1. fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, 2015; 2. moc silnika min. 110 kM; 3. rozstaw osi powyżej 2,5 m 4. silnik czterocylindrowy , poj. min. 4,5 l, spełniający normy EURO 4 5. hydrauliczna przekładnia nawrotna; 6. napęd oś przednia i tylna; 7. ogrzewanie kabiny, klimatyzacja; 8. sterowanie W.O.M. + TUZ - em; 9. regulowana kolumna kierownicy dwupłaszczyznowa, fotel pneumatyczny, fotel dla pasażera; 10. wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem; 11. zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo; 12. zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka); 13. zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (bolec); 14. ogumienie przód 420-440/65-75 R28; 15. ogumienie tył 520-540/65-75 R38; 16. tylny TUZ- udźwig min. 6 000 kg, 17. tylny W.O.M - 540/1000 obr./min; 18. 3 pary wyjść hydraulicznych; 19. oświetlenie robocze przednie i tylne; 20. wąż z końcówkami do pompowania kół min. 15 m; 21. trójkąt odblaskowy, gaśnica i apteczka; 22. radio; 23. obciążniki przednie demontowane min.700 kg ; 24. instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa; 25. światło ostrzegawcze - kogut 2 szt. + podwójna lampa błyskowa koloru pomarańczowego z napisem SŁUŻBA DROGOWA; 26. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. gwarancja - 5
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa rębarki do rozdrabniania gałęzi szt. 1 o niżej określonych parametrach technicznych:1. fabrycznie nowa ; 2. silnik spalinowy diesel o mocy min. 40 kM; 3. maksymalna średnica /szerokość surowca - co najmniej 230 mm; 4. mechaniczny układ podający; 5. kosz zasypowy o wymiarach min. 700 mm x min.800 mm; 6. rura wylotowa obrotowa umożliwiająca załadunek na standardową przyczepę rolniczą; 7. rama stalowa na podwoziu jednoosiowym; 8. podpora przednia (lewarek) ; 9. dźwignia sterowania podawaniem (posuw do przodu /zatrzymanie /wycofanie); 10. wtyczka uniemożliwiająca rozruch silnika pry otwartej pokrywie układu rozdrabniającego; 11. zabezpieczenie ostatniej szansy w obszarze kosza zasypowego ; 12. układ elektryczny 12V (obejmuje akumulator i oświetlenie); 13. naklejki ostrzegawcze ; 14. zaczep z możliwością demontażu kulowy i oczkowy; 15. minimalny okres gwarancji 24 miesiące ;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.22.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa przyczepy rolniczej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa przyczepy rolniczej szt.1 o niżej określonych parametrach technicznych:1. fabrycznie nowa, rok produkcji 2014, 2015; 2. dwuosiowa, trójstronny wywrót; 3. ładowność techniczna min. 8 ton; 4. dwuobwodowe hamulce pneumatyczne; 5. hamulec ręczny; 6. drabina; 7. błotniki na kołach tylnych; 8. burta 50 + nadstawka 40 cm - 50 cm; 9. centralne zamki burt; 10. szyber zasypowy w ścianie tylnej; 11. kliny podporowe; 12. ogumienie 315-400/60-65Rx15,5-22,5, indeks nośności nie mniejszy niż 140 ; 13. plandeka ze stelażem; 14. pomost roboczy; 15. zaczep automatyczny; 16. trójkąt odblaskowy; 17. koło zapasowe luzem, podnośnik i klucz; 18. minimalny okres gwarancji 12 miesięcy;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.50.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. gwarancja - 5
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 24998-2015 dnia 04.02.2015 r.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:13 dnia 4.2.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00