kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 27.03.2015 r. 
 
ASI.272.8.2015 
 
Mońki: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, faks 85 727 88 30. 
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę na plac budowy wskazany przez Zamawiającego i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 , w ilości do 5 300 szt., 2/ płytka chodnikowa 35x35x5 szara, w ilości do 70 000 szt., 3/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare , w ilości do 5 100 szt., 4/ kostka brukowa grubość 8 cm cegła kolorowa , w ilości do 3 000 m2, 5/ kostka brukowa grubość 6,0 cm cegła szara, w ilości do 800 m2, Podane ilości materiałów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać ( telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną) zapotrzebowanie na poszczególne materiały z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały drogowe na plac budowy wskazany przez zamawiającego (teren powiatu monieckiego ) w godz. 7:00 - 14:00. Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), - tekstura powierzchni licowej musi być jednorodna w danej partii, - rysy i spękania niedopuszczalne, - plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne. Na dostarczone materiały drogowe Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
- Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
- III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia obejmujące dostawę materiałów drogowych, na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto każde; 
- III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie; 
- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
uzupełniony formularz ofertowy, niezbędne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotów trzecich w przypadku powoływania się wykonawcy na ich zasoby 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3 pokój Nr 1. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych pod numerem 68970-2015 dnia 27.03.2015 r. 
 
 
 
STAROSTA 
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski 
 

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:50 dnia 27.3.2015r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00