kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki: Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego przy ul. Słowackiego 5 A i Al. Niepodległości 3 w Mońkach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 370987 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Monieckiego przy ul. Słowackiego 5 A i Al. Niepodległości 3 w Mońkach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont nw. pomieszczeń biurowych : a) budynek przy ul. Słowackiego 5 A w Mońkach: - parter (korytarz i 6 pokoi) biurowych), - I piętro (korytarz i 8 pokoi biurowych), - I piętro (korytarz i 8 pokoi biurowych), b) budynek przy Al. Niepodległości 3 w Mońkach (korytarz).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 65230.74 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 35.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma remontowo - Budowlana BUDPOL Ciupa Piotr, ul. Północna 2/10, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 65230,74
• Oferta z najniższą ceną: 65230,74 oferta z najwyższą ceną: 138595,53
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP pod numerem 30811 w dniu 29 stycznia 2009 r.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:32 dnia 2.2.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00