kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 12.03. 2009 r.
ASI.3400-2/09
Mońki: Dostawa emulsji asfaltowej K1 65% i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31410 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej K1 65% i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1 65, w postaci świadczeń cząstkowych (szacunkowa łączna ilość do 100 ton), 2) dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania całorocznych robót utrzymaniowych. Dostawy w postaci świadczeń cząstkowych (szacunkowa łączna ilość do 250 ton) Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość zamówionego materiału poniżej ilości określonych szacunkowo . Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie finansowe lub prawne. Dostawy materiałów będących przedmiotem zamówienia będą odbywały się na koszt wykonawcy w postaci świadczeń cząstkowych. Wielkość poszczególnych zamawianych partii według wielkości potrzeb zamawiającego : - emulsja asfaltowa ok. 4 ton jednorazowo, - mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno ok. 20 ton jednorazowo..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 248000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: emulsja - 1230 zł/t, masa na zimno - 500 zł/t
• Oferta z najniższą ceną: emulsja - 1230 zł/t. masa na zimno - 500 zł/t oferta z najwyższą ceną: emulsja - 1230 zł/t, masa na zimno - 500 zł/t
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod numerem 59804 dnia 12.03.2009 r.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:49 dnia 12.3.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00