kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 01.04.2009 r.
ASI.3400-3/09
Mońki: Świadczenie usług sprzętowo transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31420 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ koparka - 1 szt., 3/ samochód samowyładowczy o ładowności do 10 ton - 2 szt., 4/ samochód samowyładowczy o ładowności 10 - 15 ton - 2 szt., 5/ samochód samowyładowczy o ładowności 20 - 25 ton - 1 szt., 6/ równiarka - 1 szt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 440300 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług koparko - ładowarką
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 5, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 59,00 zł/godz.
• Oferta z najniższą ceną: 59,00 zł/godz. oferta z najwyższą ceną: 84,00 zł/godz.
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Świadczenie usług koparką
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 5, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 69,00 zł/godz.
• Oferta z najniższą ceną: 69,00 zł/godz. oferta z najwyższą ceną: 99,00 zł/godz.
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym do 10 ton
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 5, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 56,00 zł/godz.
• Oferta z najniższą ceną: 56,00 zł/godz. oferta z najwyższą ceną: 60,00 zł/godz.
• Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym d 10-15 ton
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 5, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 62,00 zł/godz.
• Oferta z najniższą ceną: 62,00 zł/godz. oferta z najwyższą ceną: 78,00 zł/godz.
• Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 20-25 ton
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 5, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 0,29 zł/kmxtona
• Oferta z najniższą ceną: 0,29 zł/kmxtona oferta z najwyższą ceną: 0,30 zł/kmxtona
• Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: Świadczenie usług równiarką
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 5, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 99,00 zł/km i 74,00 zł/godz.
• Oferta z najniższą ceną: 99,00 zł/km i 74,00 zł/godz. oferta z najwyższą ceną: 200,00 zł/km i 125,00 zł/godz.
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 87702 dnia 01.04. 2009 r.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:12 dnia 1.4.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00