kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 25.03.2009 r.
Znak pisma: ASI.3400 - 4/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r.” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2009 r.” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona na Część 1 i Część 2 zamówienia przez:
Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15.
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono na :
- Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego 3 oferty.
- Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników 3 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- Część 1: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego:
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 2 Usługi Budowlano – Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10 otrzymała - 70,00 pkt,
Oferta nr 3 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 90,32 pkt.
- Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonaniu remontu chodników:
Oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała – 100,00 pkt,
Oferta nr 2 Usługi Budowlano – Drogowe Leszek Grzegorczyk, 19-101 Mońki, ul. Zielona 10 otrzymała – 43,42 pkt,
Oferta nr 3 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała – 86,84 pk

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:18 dnia 26.3.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00