kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31430 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego oraz dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 154200 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 28,00 zł/m3
• Oferta z najniższą ceną: 28,00 zł/m3 oferta z najwyższą ceną: 40.00 zł/m3
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 16,50 zł/m3
• Oferta z najniższą ceną: 16,50 zł/m3 oferta z najwyższą ceną: 38,00 zł/m3
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 07.04.2009 r. pod numerem 95164

Starosta
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:21 dnia 7.4.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00